h

Campagne voeren voor politieke partijen op Sint Joep veilig gesteld

13 maart 2018

Campagne voeren voor politieke partijen op Sint Joep veilig gesteld

Foto: SP
Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft een verbod, dat het wilde doorvoeren voor politieke partijen om op Sint Joepmarkt campagne te voeren, ingetrokken. Dat heeft het college van B&W op 5 maart aan de politieke partijen meegedeeld. De SP is blij dat het college met de SP tot het inzicht is gekomen dat het verbod op het campagnevoeren niet door de beugel kon.

Op 20 februari jl. had het college de partijen, die met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen campagne wilden voeren op de jaarlijkse Sint Joepmarkt, meegedeeld dat zij de standwerkers en marktkooplieden op deze markt niet mochten hinderen bij hun handel. Daarom bepaalde het college dat de partijen alleen campagne mochten voeren op enkele door B&W aangewezen locaties in de stad. B&W voegde daaraan toe:

“Wij wijzen u erop dat het niet toegestaan is om elders op de marktroute
te flyeren of op andere wijze campagne te voeren.”

Voorts bepaalde het college dat het gebruik van marktkramen niet toegestaan was, maar dat partijen wel op enkele plaatsen een standplaats mochten inrichten met een eigen statafel, waar dan bovendien €37,17 voor moest worden betaald.

De SP kon zich met dit verbod van B&W niet verenigen en heeft dat standpunt in haar brief van 26 februari aan B&W kenbaar gemaakt.

De SP lichtte haar bezwaar in de eerste plaats toe met een beroep op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Volgens de SP bood de APV voor politieke partijen de ruimte om ondanks het verbod van B&W in de openbare ruimte gedrukte stukken te verspreiden onder het publiek.

Ook beriep de SP zich op de vrijheid van meningsuiting, zoals die o.a. beschermd wordt door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).

In de derde plaats wees de SP in haar bezwaar erop dat het verbod van B&W niet gebaseerd was op een weigeringsgronden uit de APV. En dat B&W dus zonder een voldoende motivering tot een verbod gekomen was.

In zijn reactie op het bezwaar van de SP berichtte B&W op 5 maart aan de betrokken politieke partijen het volgende:

“Naar aanleiding van onze brief d.d. 20 februari jl. inzake campagneactiviteit op de Sint Joepmarkt zijn we er terecht op gewezen dat de hierin verstrekte informatie vragen oproept. Graag verschaffen wij in deze brief duidelijkheid omtrent de ‘spelregels’.

En:

“Het is zonder meer toegestaan om op de markroute van de Sint Joepmarkt al rondlopend te flyeren.”

De SP is blij dat het college van B&W haar bezwaar tegen het verbod heeft gehonoreerd en geen belemmeringen meer opwerpt voor politieke partijen om op Sint Joepmarkt campagne te voeren.

De SP is in ieder geval van plan om op de Sint Joepmarkt aan het publiek haar folders en de klassieke schuursponsjes – “voor een schone politiek” - uit te delen.

Reactie toevoegen

U bent hier