Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Sittard-Geleen

Voor jezelf, Voor elkaar

Sittard-Geleen is een mooie stad met veel potentie op velerlei gebieden. De fusie heeft nogal wat scheefgroei doen ontstaan, maar nu moeten juist elkaars kansen benut worden. Daarom wordt het tijd voor een koerswijziging.

Lijsttrekker: Ivo Tillie

Ivo Tillie (51) is unaniem gekozen als lijsttrekker door de leden van de SP Sittard-Geleen. “Wat nu vooral speelt zijn de financiële tekorten in onze gemeente. Ik zal me er hard voor maken, dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de mensen. Daarnaast gaat het sluiten van zwembaden de komende tijd een belangrijk onderwerp worden. Ik wil ervoor zorgen, dat de voorziening in elk stadsdeel behouden blijft. Het gaat hierbij om Het Anker in Born, De Nieuwe Hateboer in Sittard en Glanerbrook in Geleen. En uiteraard blijf ik me inzetten, zodat beslissingen worden gemaakt voor de mensen van onze stad en niet voor het (groot) kapitaal of prestigieuze projecten.”

1. Ivo Tillie

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Tom Baars

3. Andy Dijkstra

Meer informatie

4. Chris Schilders

Meer informatie

5. Katinka Jarabik

Meer informatie

6. Emil Jacobs

Meer informatie

7. Mitch Josten

8. Henriette Smit

Meer informatie

9. Thei Speetjens

10. Gre van Heiningen-Bressers

11. Dre Claassen

12. Mark Hayen

13. Nancy Dohmen-Jennissen

14. Hans Kater

15. Sherko Kamal

16. Math Hensgens

17. Jose Keulers

18. Robert Theelen

19. Kay van der Schaaf

20. Koos van Hese

21. Mike van Overbeek

22. Pauline Vandehoek-de Vey Mestdagh

23. Bob Ruers

24. Daan Prevoo

Hoeveel we ook van elkaar verschillen, in afkomst, inkomen, interesses of geaardheid: We zijn allemaal inwoners van Sittard-Geleen! In onze stad is geen plaats voor polarisatie, discriminatie of ruwe individualisering. Wij staan voor solidariteit en verdraagzaamheid: voor een stad waarin we naar elkaar omkijken en elkaar steunen! In onze stad is dus ook geen plaats voor eenzaamheid, een maatschappelijk probleem, waarvoor de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.

De plaats waar je wieg heeft gestaan mag niet langer bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Sociale ongelijkheid is een groeiend en zorgwekkend probleem waar we ons nooit bij neer zullen leggen!

De tijden zijn gedraaid. De economie en de werkgelegenheid groeien als kool. In onze provincie Limburg zelfs bovengemiddeld hard. Grote bedrijven als VDL bieden onze stad en onze regio honderden nieuwe arbeidsplaatsen, maar ook het midden- en kleinbedrijf profiteert van de economische wind in de rug. Na jaren van crisis is dat iets waar we blij mee zijn. Tegelijkertijd zien we dat nog niet iedereen in Sittard-Geleen profiteert van deze groei. Er zijn helaas nog teveel mensen die aan de zijlijn staan. Omdat ze geen of niet de juiste diploma’s hebben, omdat ze een arbeidsbeperking hebben of domweg vanwege hun leeftijd.

De economie in Limburg, en dus ook in Sittard-Geleen, trekt aan. Het is zelfs zo dat onze provinciale economie sneller groeit dan het Nederlands gemiddelde. Dit is goed nieuws voor de bedrijvigheid in en rond Sittard-Geleen. Door de combinatie van een snelle economische groei en een vergrijzing en ontgroening van onze bevolking, ontstaat er echter een groeiende krapte op de arbeidsmarkt.

De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Met goed onderwijs kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen om daarmee een goede plaats in de samenleving te krijgen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op deze pagina vind je ons verkiezingsprogramma "Voor Elkaar!" voor de periode 2018-2022. Je kunt hem ook downloaden als PDF.

Inleiding

Sittard-Geleen is een mooie stad met veel potentie op velerlei gebieden. De fusie heeft nogal wat scheefgroei doen ontstaan, maar nu moeten juist elkaars kansen benut worden. Daarom wordt het tijd voor een koerswijziging.

De SP zal de komende vier jaren zorg dragen voor een stad een gemeente waarin alle stadsdelen en kleine kernen meetellen. Waarin elke inwoner van onze gemeente ertoe doet.

Een gemeente waarin respect van en voor iedereen verwacht wordt. We vormen samen een maatschappij en hebben elkaar nodig, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, geloof, inkomen of afkomst.

Een maatschappij waarin we zorgen voor elkaar en waarin iedereen zich kan ontwikkelen op het gebied van opleiding, werk en cultuur. De mensen die zorg nodig hebben, moeten dit krijgen. Daar moet géén financiële afweging aan ten grondslag liggen, maar kwaliteit in maatwerk.

Een maatschappij waarin we niemand buiten de boot laten vallen. En inwoners in armoede worden geholpen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Helaas leveren nog teveel mensen in onze gemeente onder de armoedegrens. Dat moet meteen veranderen. Met name voor kinderen moeten alle kansen gecreëerd worden. Zij zijn immers onze toekomst.
Een maatschappij waarin zowel werkgevers als werknemers van belang zijn. Ook zij hebben elkaar nodig. Grote bedrijven hebben géén extra subsidie nodig om hier te blijven.

Wij zorgen ervoor, dat we hier de best opgeleide medewerkers en de beste kennis hebben, zodat de bedrijven wel hier moeten blijven en nieuwe bedrijven hierheen komen. We verwachten van bedrijven dat niet alleen de economische maar ook de maatschappelijke taken in hun beleid worden meegenomen. Iedere inwoner heeft recht op een baan volgens de sociale spelregels die daarvoor gesteld zijn. Dus met een inkomen boven de minimumgrens. Dat geldt dus ook voor medewerkers die door de gemeente te werk worden gesteld.

Een maatschappij waarin burgers niet alleen meetellen, maar ook weer zeggenschap krijgen. Zo is de SP voorstander dat de bewoners van een wijk zelf kunnen aangeven wat in hun wijk noodzakelijk is en dus behouden of juist ontwikkeld moet worden.

Een maatschappij waar leefbaarheid hoog in het vaandel staat. Dat betekent burgerbetrokkenheid, maar ook maatwerk in woningbouw en ook het behouden van voorzieningen in de wijken.

Wat de SP betreft mogen alle drie de zwembaden open blijven en onderhouden worden door de gemeente. Het schoolzwemmen moet weer terugkomen, zodat alle kinderen leren zwemmen.

Een maatschappij waarin het naast goed wonen en werken ook heerlijk is om je vrije tijd te besteden. Sport en recreatie moet gestimuleerd worden en laagdrempelig blijven. Onze mooie natuur willen we absoluut behouden, net als het cultureel erfgoed. En cultuur moet weer van de mensen worden en breed gedragen. Cultuur moet los staan van bureaucratie of economisch belang en moet zich dus zelfstandig kunnen ontwikkelen.

Een maatschappij waarin we ons bewust zijn van elkaar, maar ook van onze omgeving. Dat de natuur beschermd moet worden. Duurzaam denken is daarom noodzakelijk. Er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Een kerncentrale zoals Tihange past daar niet in. Het gevaar op een ramp is daarbij te groot.

Een maatschappij waarin we ons veilig voelen. Waarin we weten dat er genoeg agenten zijn, met name wijkagenten, die ervoor zorgen, dat je zonder angst om tien uur ’s avonds nog over straat kunt. In elk dorp, wijk, straat en buitengebied.

Kortom een maatschappij door onze inwoners vormgegeven voor onze inwoners. Waarbij de financiën op orde zijn en geld dus naar de mensen gaat.

Wij gaan ervoor. Samen voor elkaar. Samen voor Sittard-Geleen.

Ivo Tillie
Lijsttrekker

Voor elkaar

Hoeveel we ook van elkaar verschillen, in afkomst, inkomen, interesses of geaardheid: We zijn allemaal inwoners van Sittard-Geleen! In onze stad is geen plaats voor polarisatie, discriminatie of ruwe individualisering. Wij staan voor solidariteit en verdraagzaamheid: voor een stad waarin we naar elkaar omkijken en elkaar steunen! In onze stad is dus ook geen plaats voor eenzaamheid, een maatschappelijk probleem, waarvoor de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Armoede en sociale ongelijkheid leiden tot grote verschillen in gezondheid. Mensen die in armoede leven, leven gemiddeld korter en zijn vaker (chronisch) ziek. Dat zijn keiharde feiten waarvoor wij onze ogen nooit zullen sluiten.

Wat wil de SP?

Iedere inwoner die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig heeft, moet hierop kunnen rekenen. Hierbij draait het om de menselijke maat en niet om verdienmodellen. Daarom slopen we de  marktwerking uit de zorg en wordt aanbesteding waar mogelijk vermeden. Alle inwoners van Sittard-Geleen hebben recht op zorg!

Door bezuinigingen en decentralisatie is er veel veranderd binnen de zorg voor ouderen, zieken en jongeren die afhankelijk zijn van goede jeugdzorg. Dit heeft voor veel mensen de nodige rompslomp, onrust en onzekerheid met zich meegebracht. Er dient nu een duidelijke en daadkrachtige koers te worden ingezet, waarbij goede en persoonlijke zorg voorop staat en waarin het afgelopen is met de pilots en experimenten. ‘Positieve Gezondheid’ is hierbij het uitgangspunt: niet de beperking, de (chronische) ziekte of het zorgaanbod, maar de mens die hiermee te kampen heeft dient centraal te staan! Hierbij stimuleren we de vorming van lokale netwerken tussen professionele zorgverleners (zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen), welzijnswerkers en sociale initiatieven. Mantelzorgers worden ruimhartig ondersteund.

Om gezondheid te bevorderen en sociaal – economische gezondheidsverschillen aan te pakken, zetten we met name in op onze jeugd. Daarom investeren we in vroegtijdige signalering, preventie en het bevorderen van gezonde voeding en leefgewoonten. We zetten in op gezonde scholen en de JOGG (“jongeren op gezond gewicht”)-aanpak wordt verder ontwikkeld.

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn belangrijke voorzieningen voor hulp, informatie, advies en opvoedondersteuning. De dienstverlening en inloopfunctie, zowel fysiek als digitaal, wordt waar mogelijk uitgebreid. Er mag geen sprake zijn van wachtlijsten binnen de jeugdzorg. Dit vereist niet alleen inspanningen bij de toegang tot jeugdzorg, maar ook bij de doorstroming van jongeren die zich al binnen de jeugdzorg bevinden. Speciale aandacht binnen de jeugdzorg moet worden besteed aan loverboyproblematiek, begeleide omgang bij (v)echtscheidingen, vroegtijdig schoolverlaters en de doelgroep 18+.

Hoe gaan we dat doen?

 • We starten ,samen met scholen, zorg- en hulpverleners, een totaalaanpak om de fysieke en psychische gezondheid van onze kinderen te bevorderen en verbeteren.
 • We stimuleren scholen (waar nodig) om aan de slag te gaan met de gezonde school-aanpak en ondersteunen hen maximaal bij de uitvoering.
 • We gaan aan de slag met samenwerkingsverband (het ‘Heerlens model’) van zorg- en welzijnsinstellingen, die gezamenlijk de WMO-ondersteuning gaat bieden aan alle inwoners van Sittard-Geleen. Hierbij is er maar één organisatie die het totaalpakket van zorg en ondersteuning aanbiedt en werken professionals met diverse specialismen gezamenlijk aan goede, persoonlijke zorg.
 • Gemeentelijke zorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd op buurtniveau. Een gezondheidscentrum, met daarin voorzieningen zoals een huisarts, een schooltandarts, een wijkverpleegkundige, een apotheek, maatschappelijk werk, GGD en een centrum voor Jeugd en Gezin, moet voor iedereen dicht in de buurt zijn.
 • Het basistarief binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt jaarlijks geïndexeerd en zeker niet verlaagd. Aan de gemeente verbonden zorginstellingen dienen een goed personeelsbeleid te voeren, van loondump kan geen sprake zijn. Bestuurders ontvangen een salaris onder de WNT en er worden onder geen voorwaarde dure vertrekbonussen uitgekeerd!
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van (weg bezuinigde) zorgprofessionals.
 • Geld van het Rijk, bedoeld voor het uitvoeren van taken binnen het sociaal domein, wordt geoormerkt binnen de gemeentelijke begroting. Dit geldt ook voor eventuele restanten van dit budget.
 • Voor de SP is iedereen gelijkwaardig. Daarom verzetten we ons tegen elke vorm van discriminatie op grond van levensovertuiging, seksuele geaardheid, geslacht, etc.

Tegen armoede

De economie groeit en de welvaart stijgt. Het is daarom onacceptabel dat de kloof tussen arm en rijk niet afneemt, maar juist groter wordt. 15% van onze kinderen in Sittard-Geleen groeit op in armoede. Dat zijn naar schatting 1500 tot 2000 kinderen! In werkelijkheid is dit aantal wellicht nog veel hoger als we de ‘stille armoede’ daarbij op zouden kunnen tellen.

De plaats waar je wieg heeft gestaan mag niet langer bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Sociale ongelijkheid is een groeiend en zorgwekkend probleem waar we ons nooit bij neer zullen leggen!

Wat wil de SP?

Iedereen moet mee kunnen doen in Sittard-Geleen, ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee. Sittard-Geleen moet daarom de komende jaren een aanvalsplan ontwikkelen om het maatschappelijke probleem van armoede en sociale ongelijkheid terug te dringen. Er moet een structurele aanpak van armoede worden opgezet, waarbij alle bij deze problematiek betrokken organisaties samenwerken. Armoede kan immers het best worden bestreden als de krachten van alle organisaties -zowel gemeentelijk als particulier- worden gebundeld.

Hoe gaan we dat doen?

 • Om armoede te bestrijden én te voorkomen, neemt de gemeente het initiatief om met alle partijen die hierin een rol kunnen spelen een armoedepact te sluiten. Het doel van dit pact is het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma, gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.
 • We bieden onze inwoners de mogelijkheid en de stimulans om te starten met een zg. ‘Sociale Coöperatie’: een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Het gaat hierbij om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het eigen initiatief.
 • De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente experimenteert met het overnemen van schulden om deze sneller af te lossen. We geven schuldhulpverleners de mogelijkheid mensen echt te helpen met een vrij besteedbaar budget. Ook maken we afspraken met woningcorporaties, energiebedrijven zorgverzekeraars en waterbedrijven voor een meldingsplicht bij de gemeente als er sprake is van een betalingsachterstand van meer dan twee maanden, zodat burgers tijdig kunnen worden geholpen om hun financiën op orde te krijgen.
 • Het rentetarief van de gemeentelijke kredietbank wordt verlaagd.
 • Geen kind in armoede! Wij steunen ‘Kansen voor alle kinderen Sittard-Geleen’, waarmee kinderen van 0 tot 18 in staat worden gesteld volwaardig mee te doen.
 • Particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, zoals de Voedselbank, de Kledingbank, de Éngele van Zitterd-Gelaen en de Speelgoedbank, worden ruimhartig en -waar nodig- financieel door de gemeente gesteund. Dit geldt eveneens voor armoedefondsen als stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.
 • De SP wil dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. En wie dat nog niet kan maken we wegwijs op internet. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen, sociaal en op het werk.

Voor werknemers

De tijden zijn gedraaid. De economie en de werkgelegenheid groeien als kool. In onze provincie Limburg zelfs bovengemiddeld hard. Grote bedrijven als VDL bieden onze stad en onze regio honderden nieuwe arbeidsplaatsen, maar ook het midden- en kleinbedrijf profiteert van de economische wind in de rug. Na jaren van crisis is dat iets waar we blij mee zijn. Tegelijkertijd zien we dat nog niet iedereen in Sittard-Geleen profiteert van deze groei. Er zijn helaas nog teveel mensen die aan de zijlijn staan. Omdat ze geen of niet de juiste diploma’s hebben, omdat ze een arbeidsbeperking hebben of domweg vanwege hun leeftijd.

Wat wil de SP?

Een groeiende economie is mooi. Maar we kunnen pas spreken van een groeiende welvaart als ook iedereen hiervan kan profiteren! Voor de SP geldt: iedereen telt mee, iedereen doet mee. En dat vereist een flinke inzet van bedrijven, scholen en de overheid. Nu is de tijd om te investeren in duurzame werkgelegenheid voor iedereen. Dat doen we niet door mensen rücksichtslos de arbeidsmarkt op te sturen of zich suf te laten solliciteren. Dat doen we door een persoonlijke benadering en een daadwerkelijke investering in scholing en talent. Pas dan bouwen we aan welvaart voor iedereen!

Door een snelle opmars van digitalisering en robotisering zal de arbeidsmarkt de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Zo zullen banen in bijvoorbeeld de logistieke- of administratieve sector de komende jaren ingrijpend gaan veranderen of wellicht zelfs verdwijnen. Wij willen dit zeker niet rustig af gaan wachten, maar gaan nu al bouwen aan een strategische arbeidsmarktagenda, samen met bedrijven, onderwijs, UWV, vakbonden en de Provincie. Zo voorkomen we dat mensen straks buiten de boot gaan vallen.

Tenslotte: de jeugd heeft de toekomst! Helaas zien we binnen het onderwijs een toenemende sociale ongelijkheid tussen kinderen. Wij vinden dit onaanvaardbaar: ieder kind verdient dezelfde kansen op een goede toekomst! Daarom willen we gezamenlijk investeren in onze werknemers van de toekomst en zorgen we ervoor dat geen kind een school verlaat zonder diploma.

Hoe gaan we dat doen?

 • Samen met het onderwijs en professionals uit het bedrijfsleven motiveren we kinderen en jongeren om zich goed te oriënteren op de arbeidsmarkt en hun ambities en talenten te benutten.
 • Sittard-Geleen werkt mee aan een zg sectorale arbeidsmarkt-aanpak binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg voor de zorg, logistiek, ICT, klantgerichtheid, onderhoud, etc. Door de krachten per sector te bundelen bieden we iedereen kansen op passende scholing en een passende baan en -uiteraard!- een fatsoenlijk salaris.
 • 'Social Return' (herinvesteren in de gemeenschap / mensen) is een goed instrument om mensen aan het werk te helpen. Helaas gaat het hier vaak om tijdelijke banen met weinig perspectief. Gemeente overschrijdende samenwerking voor 'social return' in bv. de bouw, de wegenbouw of in het onderhoud van het Chemelot terrein biedt hiervoor een oplossing. Naar voorbeeld van Midden-Limburg sluiten we deze overeenkomst om het sociaal rendement bij al onze aanbestedingen regionaal op te pakken. Hierdoor voorkomen we dat mensen tijdelijk aan de slag kunnen in de eigen gemeente, maar weer thuis komen te zitten als de werkgever aan de slag gaat met een aanbesteding in een buurgemeente. Bovendien kunnen we mensen op deze manier écht perspectief bieden op een baan, een opleiding met diploma en -uiteraard!- een fatsoenlijk salaris!
 • De gemeente start met alle relevante partners een zg 'strategische en dynamische' oftewel een toekomstgerichte arbeidsmarktagenda om te voorkomen dat mensen uit gaan vallen door digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt.
 • Werken moet lonen! De SP is geen voorstander van werken met behoud van uitkering. Mensen met een uitkering die werk uitvoeren krijgen minimaal een minimumloon. Dergelijke re-integratie is gericht op duurzaam passend werk. Als van mensen met een uitkering een tegenprestatie wordt gevraagd, moet deze zicht bieden op een volwaardige baan.
 • Iedereen heeft recht op arbeid. Dat betekent dat we -in samenwerking met werkgevers- voldoende beschutte werkplekken organiseren. Wij steunen de vorming van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, waarvoor uiteraard voldoende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
 • De gemeente Sittard-Geleen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om werk en kansen op werk. Daarom biedt zij daar waar mogelijk stageplaatsen of werkervaringsplekken en biedt zij voldoende arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.De behoefte aan zg 'beschutte werkplekken' voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt moet gewaarborgd blijven binnen het Participatiebedrijf desnoods met het handhaven van de sociale werkvoorziening als Nieuw beschut niet of nauwelijks van de grond komt!

Voor werkgevers

De economie in Limburg, en dus ook in Sittard-Geleen, trekt aan. Het is zelfs zo dat onze provinciale economie sneller groeit dan het Nederlands gemiddelde. Dit is goed nieuws voor de bedrijvigheid in en rond Sittard-Geleen. Door de combinatie van een snelle economische groei en een vergrijzing en ontgroening van onze bevolking, ontstaat er echter een groeiende krapte op de arbeidsmarkt.

Wat wil de SP?

Het vereist een intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, het UWV, de provincie en de gemeente om oplossingen te vinden voor de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt hierbij uiteraard aan twee kanten: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we kans op duurzame banen bij bedrijven, die op hun beurt zitten te springen om personeel!

De leegstand in de stadscentra blijft een probleem voor zowel de aanwezige winkels als de aantrekkelijkheid van de stadscentra. In overleg met de ondernemers, particuliere eigenaren en vastgoedbedrijven blijven we werken aan het aantrekkelijk maken van de centra en brengen we het belang van ‘lokaal winkelen’ onder de aandacht bij onze inwoners. Immers: hoe meer klanten, hoe leuker de binnenstad!

Hoe gaan we dat doen?

 • De dienstverlening binnen het Werkgeversservicepunt wordt verbeterd. De bestanden van de sociale dienst worden inzichtelijk gemaakt, zodat een goede match kan worden gemaakt tussen openstaande vacatures en werkzoekenden.
 • Kleine ondernemers, zeker in dorpen en wijken, verdwijnen doordat ze de concurrentiestrijd verliezen van grote bedrijven of winkelketens. Het aantal koopzondagen wordt daarom niet vergroot en we gaan zeer terughoudend om met vestiging van winkels buiten de stads-, wijk-, of dorpscentra.
 • De vestigingsmogelijkheden van midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel moeten worden gestimuleerd. Leegstaande panden kunnen worden ingezet voor startende ondernemers, waarbij sprake moet zijn van een gebruikersvergoeding en ingroeihuur. De gemeente maakt zich bij de landelijke overheid hard voor de mogelijkheid om verschillende OZB-tarieven te hanteren voor grote en kleine bedrijven.
 • Het midden- en kleinbedrijf verzorgt een groot gedeelte van de werkgelegenheid in Sittard-Geleen. De gemeente ondersteunt deze bedrijven door het terugdringen van de bureaucratie en betuttelende regels.
 • Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, waardoor vestiging voor nieuwe- en bestaande bedrijven aantrekkelijk wordt. Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen in Sittard-Geleen. Uitbreiding van de Chemelotcampus op Graetheide staan we niet toe.

Voor goed onderwijs

De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Met goed onderwijs kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen om daarmee een goede plaats in de samenleving te krijgen.

Wat wil de SP?

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de spreiding en huisvesting van scholen. De SP vindt dat alle vormen van onderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs, van groot belang zijn voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Daarom willen we méér zijn dan alleen een ‘huisbaas’. Doordat de gemeente een blik heeft over de gehele stad, is zij beter dan de individuele schoolbesturen in staat om basisscholen evenwichtig te spreiden.

Een aantal (basis)scholen worden bedreigd door sluiting of fusie in verband met de bevolkingskrimp. Omdat de SP voorstander is van kleinschalig onderwijs in de buurt moet sluiting zoveel mogelijk worden tegengegaan. Als sluiting toch onvermijdelijk is, moet gezocht worden naar samenwerking met andere scholen.

Daarnaast moet het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zo ondersteund worden dat de kwaliteit van het onderwijs bekwame beroepsmensen oplevert, niet alleen voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet daarom worden aangemoedigd en ondersteund.

Hoe gaan we dat doen?

 • Peuterspeelzalen zijn een basisvoorziening en moeten worden behouden in buurten en dorpen. Peuterspeelzaalwerk is van groot belang voor de ontwikkeling van peuters en voor vroegtijdige signalering van diverse problemen en (taal)achterstanden. De peuterspeelzalen blijven daarom betaalbaar en toegankelijk voor alle peuters.
 • Onderwijs en peuterspeelzaalwerk vindt plaats in fatsoenlijke behuizing. Daar waar de staat van een peuterspeelzaal of schoolgebouw onder de maat is, wordt in samenwerking het het schoolbestuur actie ondernomen.
 • Scholen moeten veilig te bereiken zijn. Er komt - in samenwerking met kinderen, ouders, scholen, buurtbewoners en wijkagenten - een inventarisatie en een plan van aanpak voor alle knelpunten rondom scholen, zodat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.
 • De gemeente zorgt voor goed leerlingenvervoer voor kinderen die dit nodig hebben, waarbij maatwerk mogelijk is.
 • Iedere scholier verlaat het onderwijs met een startkwalificatie. De gemeente zet, in samenwerking met het onderwijs en jeugdhulpverlening, alle nodige middelen in om vroegtijdig schoolverlaters weer binnen de school te krijgen.

Voor cultuur

Kunst en cultuur is voor iedereen en dient dus ook voor iedereen toegankelijk te zijn: betaalbaar en voor iedere wat wils. Met name kinderen en jongeren moeten kennis kunnen maken met alle vormen van kunst en cultuur. Er groeit anders een generatie op die los raakt van kunst en cultuur. Kunst en cultuur is geen luxe of hobby, maar is het cement van onze samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van een ieder.

Wat wil de SP?

De SP wil de traditionele en historische cultuur koesteren en nieuwe, innovatieve cultuur omarmen. Dit doe je niet door te investeren in bakstenen, maar in cultuurmakers. In kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hierbij dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen culturele evenementen zoals MP feesten of festival Divers en commerciële evenementen zoals de Oktoberfeesten en Groove Garden. De SP is een voorstander van spreiding van culturele evenementen over de verschillende stadsdelen, waarbij ook kleinschalige, laagdrempelige en vernieuwende initiatieven een kans dienen te krijgen.

Naast allerhande initiatieven zijn er de vaste waarden in onze gemeente: de harmonieën en fanfares, de schutterij en koren. Ook alle amateurs in de creatieve sector verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente. Volgens de SP is het de taak van de gemeente om te luisteren naar de wensen van al deze verenigingen en daar waar mogelijk de gevraagde ondersteuning te bieden.

De SP is van mening dat er geen knellend beleid op de creatieve sector moet zijn, maar een stimulerend en ondersteunend beleid. Een platform voor en door creatieve mensen (beeldend kunstenaars, muzikanten, designers, fotografen, theatermakers, enz.) kan de creatieve industrie in Sittard-Geleen weer laten bloeien. Wij willen bouwen aan die creatieve industrie, waar bedenker en gebruiker worden samengebracht en waar nieuwe ideeën met nieuwe materialen worden uitgevoerd.

De SP ziet cultuurbedrijf De Domijnen in haar huidige vorm als een logge en geldverslindende instelling. Tegen de adviezen in wordt ons poppodium Volt ook nog eens toegevoegd aan dit cultuurbedrijf, iets wat rampzalige gevolgen zal hebben voor de popcultuur in Sittard-Geleen. De SP is voorstander van zelfstandigheid bij lokale culturele instellingen als Volt en zet zich in om dit besluit terug te draaien. We streven naar samenwerking waar dit iets toevoegt, zoals bij administratie en publiciteit, maar het uitzetten van beleid, programmering en uitvoering moeten terug naar de zelfstandig opererende organisaties.

Hoe gaan we dat doen?

 • Jongeren tot 18 jaar ontvangen een gratis cultuurpas om kennis te maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Hieronder valt o.a. een bezoek aan museum, filmhuis, clubconcert, dansvoorstelling, theater, proeflessen op de muziekschool. Cultuuraanbieders ontvangen hiervoor een compensatie.
 • Er wordt budget vrijgemaakt voor 'cultuur in de wijk'. Cultuuraanbieders kunnen zo theater- en muziekvoorstellingen, workshops en uitvoeringen verzorgen in alle wijken. Burgers kunnen op deze laagdrempelige wijze kennismaken met kunst en cultuur in hun eigen wijk. Deze aanpak levert ook een bijdrage aan de sociale contacten binnen een wijk.
 • Invoering van vouchers voor een bezoek aan gemeentelijke cultuurorganisaties als museum Het Domein, Filmhuis, Theater Het Laagland, Karoessel en Poppodium Volt. Van deze vouchers kunnen alle inwoners gebruik maken. De organisaties worden hierdoor gestimuleerd het aanbod af te stemmen op inwoners en krijgen een compensatie voor ingeleverde vouchers.
 • Behoud van repetitie-mogelijkheden voor harmonieën, fanfares, zangkoren en vergroten van repetitie-mogelijkheden voor popmuziek. Door vercommercialisering en aangescherpte geluidseisen dreigen repetitielokalen verloren te gaan.
 • Meer aandacht voor cultuureducatie. Scholen binnen basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden gestimuleerd en ondersteund om actief gebruik te maken van het culturele en educatieve aanbod, dat belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Leegstaande panden worden ter beschikking gesteld voor ateliers, werkruimte en kantoorruimte voor creatieve ondernemers en cultuurmakers. In eerste instantie voor professionele makers maar ook voor amateurbeoefenaars. Hierbij wordt verloedering tegen gegaan, wordt de omgeving leefbaarder en aantrekkelijker en leveren de gebruikers een bijdrage aan het culturele klimaat.
 • Investeren in kwaliteit van het cultuuraanbod en programmering door meer geld vrij te maken voor spraakmakende en kwalitatieve programmering, professionalisering van organisaties die zich o.a. richten op popcultuur (popmuziek, mode, 'gaming', straatkunst, design).
 • De SP is geen voorstander van extra bezuinigen op cultuur zoals onlangs door het vorige college is gesteld om de begroting op orde te krijgen! De korting op de bibliotheek vinden wij dan ook onacceptabel! Bezuinigingen dienen te worden gevonden in de miljoenen verslingerende megalomane binnenstedelijke prestige projecten en niet op het geen wat ons allen bindt – Te weten ontmoeting en cultuur!

Voor sport en recreatie

Sport zet Sittard-Geleen in beweging! Naast voldoening, ontspanning en een betere conditie en gezondheid, zorgt sport ook voor sociale contacten. Daarom moet iedereen in onze gemeente kunnen sporten. Financiële of lichamelijke beperkingen mogen hierbij geen belemmering zijn.

Wat wil de SP?

In elke buurt moet gespeeld kunnen worden. Hierbij gaat het niet alleen over de aanwezigheid van speelvoorzieningen en trapveldjes, maar ook over ruimte waar kinderen veilig en ongestoord kunnen fietsen, hutten kunnen bouwen of verstoppertje kunnen spelen. In elke buurt moet daarom een gegarandeerde hoeveelheid vierkante meters aan buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Daartoe kunnen schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld en moet bij het inrichten van de openbare ruimte veel meer rekening gehouden worden met kinderen.

De SP is voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen. Ieder kind moet kunnen zwemmen en dit organiseren via de school helpt om ieder kind zijn zwemdiploma's te laten halen. Om hiervoor voldoende faciliteiten te hebben en omdat we buurtvoorzieningen belangrijk vinden, wijzen we de geplande sluiting van de Nieuwe Hateboer en het Anker af en zullen we deze op een volledig functionerend niveau behouden.

Ieder kind verdient dezelfde kansen om mee te doen, ook binnen sport. We ondersteunen de aanpak ‘Kansen voor alle kinderen’, zodat alle kinderen ook daadwerkelijk mee kunnen doen!

Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de gemeente oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun sport te halen.

Hoe gaan we dat doen?

 • De gemeente ondersteunt Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Basissport Limburg om iedereen toegang te geven tot sport en beweging. De gemeente ondersteunt en stimuleert sporten voor gehandicapten en mensen met een beperking ook door accommodaties voor iedereen toegankelijk te maken. Verenigingen worden ondersteund in de begeleiding van sporters met een beperking, zoals autisme.
 • Om bij onze kinderen beweging te promoten, overgewicht te bestrijden, gezondheid te verbeteren en plezier te bevorderen, zetten we -in samenwerking met Ecsplore en SPRINT- de JOGG-aanpak voort.
 • Op de basisscholen worden gekwalificeerde sportleerkrachten ingezet en schoolzwemmen wordt aan het vakkenpakket toegevoegd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de ouders.
 • De Sportzone is belangrijk voor een aantal regionale sporten, maar kan pas weer verder ontwikkeld worden als er geld beschikbaar is. Daar moeten meer private partijen bij betrokken worden.
 • Sportaccommodaties horen letterlijk in de buurt te zijn. Daarom maken wij ons sterk om naast Glanerbrook, ook de Nieuwe Hateboer en het Anker open te houden. Het beheer van Glanerbrook in Geleen kan weer door de gemeente zelf gedaan worden, waardoor er meer controle over activiteiten en beheer is.
 • Sportaccommodaties dienen aantrekkelijk en goed onderhouden te zijn. Achterstallig onderhoud dient weggewerkt te worden. Mogelijkheden om sportaccommodaties in te zetten voor activiteiten op tijdstippen dat een sportvereniging hier geen gebruik van maakt, moeten maximaal worden benut. Daarom stimuleren we de ‘Open Club’ aanpak onder onze verenigingen.
 • De gemeente investeert in de talentontwikkeling voor jonge sporters, niet in professionele sportverenigingen.
 • Kinderen moeten de ruimte krijgen om buiten te kunnen spelen. Niet alleen op daartoe aangelegde plekken, maar ook gewoon in de eigen straat. De gemeente investeert in aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen en trapveldjes En houdt bij de inrichting van de openbare ruimte ook veel meer rekening met kinderen. Het stadsspeelbos verdient navolging in alle stadsdelen.

Voor mobiliteit

Goed en betaalbaar vervoer voor iedereen is van groot belang. De SP pleit hierbij voor duurzame vormen van vervoer en mobiliteit. Het gebruik van fiets of openbaar vervoer binnen de gemeente moet actief worden gestimuleerd door te investeren in verbindingen, goede en veilige fietspaden en stallingen. Ook voor al het andere vervoer zal veiligheid en doorstroming een belangrijk aandachtspunt blijven.

Wat wil de SP?

De gemeente blijft investeren in goede en veilige fiets- en voetpaden. Bestaande fietspaden dienen zoveel mogelijk gescheiden te worden van de rijbaan. Veilige fietsroutes van- en naar naar scholen krijgen prioriteit. De SP wil voldoende en veilige fietsstallingen bij voorzieningen zoals bus- en treinstations, winkels, scholen en openbare gebouwen.

Alle dorpen, kernen, wijken en buurten moeten bereikbaar zijn en blijven met openbaar vervoer. De gemeente spant zich in om de verschillende buslijnen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Een kortere reisduur zal het busvervoer immers aantrekkelijker maken. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt van tevoren een plan gemaakt voor de aan te leggen infrastructuur voor het openbaar vervoer.

De regiotaxi is voor veel mensen een noodzakelijke voorziening om mobiel en zelfstandig te zijn en te blijven. We zorgen ervoor dat deze voorziening voor iedereen die dit nodig heeft, bereikbaar blijft. De wachttijden moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Er komen overdekte wachtruimten bij de opstapplaatsen in de stadscentra. De gemeente is ruimhartig bij het toekennen van leerlingenvervoer aan kinderen die hierop aangewezen zijn. Hierbij blijft maatwerk mogelijk. Er dient voldoende begeleiding aanwezig te zijn in de busjes.

De SP blijft het gebruik van parkeergarages promoten en straatparkeren ontmoedigen, onder meer door lagere tarieven te hanteren in parkeergarages dan voor straatparkeren. De parkeergarages dienen goed onderhouden, goed verlicht en aantrekkelijk aangekleed te zijn. De gemeente mag alleen vergunningparkeren in woonwijken invoeren, als daarvoor aantoonbaar draagvlak bestaat in de betreffende buurt. Vergunningparkeren op straatniveau moet met het oog op versnippering zoveel mogelijk worden voorkomen. De regeling voor mantelzorgers blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid voor bezoekers van verzorgings- en verpleeghuizen.

Voor veiligheid

Om plezierig te leven, jezelf te ontplooien en gelukkig te zijn is een veilige, schone en prettige leefomgeving een eerste vereiste. Veiligheid is niet altijd te vatten in getallen en statistieken. Hiermee wordt voorbijgegaan aan het gevoel van veiligheid bij mensen. De gemeente moet deze gevoelens van mensen dan ook serieus nemen.

Wat wil de SP?

Asociaal gedrag, intimidatie en vandalisme mogen niet worden gedoogd. Veel sociale onveiligheid ontstaat in wijken en buurten met inwoners, die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van problemen, zoals armoede, werkloosheid, drugshandel en achterstallig onderhoud van huizen en de omgeving. Een gebrek aan onderlinge samenhang in een buurt kan (het gevoel van) onveiligheid vergroten. Door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder natuurlijk ook de bewoners zelf, kan het tij worden gekeerd. Daarbij moet de wijkagent de mensen in de buurt kennen en gekend zijn door de bewoners. Dat maakt alle buurten aantoonbaar veiliger. BOA’s zijn een goede aanvulling, maar kunnen de wijkagent nooit vervangen.

In de bestrijding van sociale onveiligheid moeten we een strenge en consequente aanpak van de overlast combineren met investeringen in de buurt. Overlast door hangjongeren bestrijden we niet alleen door strenge maatregelen. Deze moeten gepaard gaan met een investering in opvoedingsondersteuning en straathoekwerk. In overleg met jongeren wordt bekeken welke voorzieningen (bijvoorbeeld hangplekken of een skatebaan) er kunnen worden gerealiseerd in hun buurt.

De invoering van het ingezetenencriterium, waarbij mensen zonder een Nederlands paspoort geen softdrugs mogen kopen in Sittard-Geleen, is bizar omdat een coffeeshop een legale onderneming is. Bovendien heeft het de illegale (soft)drugshandel weer verplaatst naar de buurten en wijken.

Veiligheid is vooral mensenwerk. Cameratoezicht kan in dit opzicht nooit een vervanging zijn voor politie op straat. Wanneer niet aangetoond kan worden dat het huidige cameratoezicht in de binnenstad een bijdrage levert aan de vergroting van de veiligheid in en rond de centra, stoppen we ermee. Aan schijnveiligheid hebben we immers niets.

Hoe gaan we dat doen?

 • Bewoners worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid van hun buurt en de wijkagent krijgt daarin een spilfunctie. De wijkagent wordt volledig ingezet in de wijk. De gemeente doet er alles aan om de politie beter haar werk te kunnen laten doen en investeert in fysieke aanwezigheid van agenten op straat.
 • Wietkwekerijen en de straathandel in softdrugs zorgen voor onveilige situaties in buurten. Het bestrijden van illegale wietkwekerijen werkt alleen als het samen met de regulatie van wietkweek wordt uitgevoerd. De gemeente moet daarom overgaan tot regulatie, liefst via gemeentelijke plantages.
 • De handhaving op het ingezetenencriterium wordt afgeschaft.
 • Er komt veel meer aandacht voor de aanpak van kindermishandeling huiselijk geweld. Intensieve samenwerking door alle betrokken ketenpartners, van justitie tot hulpverlening,  is hierbij noodzakelijk.
 • De verouderde Kerncentrales in Tihange zijn levensgevaarlijk en moeten zo snel mogelijk dicht.

Voor wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning in een schone en veilige buurt. Binnen Sittard-Geleen is dit lang niet overal de realiteit. Bouwen en wonen is de afgelopen jaren te veel overgelaten aan de markt. Projectontwikkelaars hebben zo vooral dure en middeldure koop- en huurwoningen kunnen realiseren en veel goedkope en betaalbare huurwoningen zijn verdwenen. Hierdoor is het aantal betaalbare woningen flink gedaald.

Mede door de afbraak van buurtvoorzieningen - zoals de pinautomaat, een basisschool, speelvoorzieningen, een buurthuis en een bibliotheek - daalt de aantrekkelijkheid van onze buurten. Op plekken waar geen ontmoeting meer plaats kan vinden, omdat de voorzieningen er niet meer zijn, zullen jongeren en gezinnen niet geneigd zijn zich te huisvesten. Ouderen, die hun hele leven in deze buurten gewoond hebben, blijven vaak achter en vereenzamen. De vergrijzing wordt zo letterlijk in de hand gewerkt en de vraag op zorg onevenredig verdeeld over de buurten, dorpen en wijken. Gemeenschappelijke voorzieningen moeten weer ruimte geven en kunnen zorgen voor de vergroting van gemeenschapszin in deze buurten, dorpen en wijken.

Wat wil de SP?

De SP wil stoppen met onnodig slopen en met grootschalige herstructureringsprojecten. Er moet juist geïnvesteerd worden in beter onderhoud, renovatie, het levensloopbestendig maken van woningen en in energieneutrale woningen, zodat de woonlasten dalen. We gaan duidelijke, bindende afspraken maken met woningcorporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en het onderhoud van betaalbare woningen en om samen met de bewoners meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt.

Hoe gaan we dat doen?

 • Sittard-Geleen neemt de regie bij de volkshuisvesting en maakt bindende afspraken met woningcorporaties, om het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen beter af te stemmen op de feitelijke woningbehoefte.
 • Woningcorporaties kennen een wettelijke plicht om hun woningen te verduurzamen. In samenwerking met de woningbouwcorporaties en energieleveranciers wordt een plan opgesteld om versneld alle open geisers uit huurwoningen te vervangen door veilige exemplaren.
 • Huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt. Voor bewoners, die door sloop gedwongen worden hun woning te verlaten, moet voor een gelijkwaardig en betaalbaar alternatief worden gezorgd.
 • Rechteloos huren, door inzet van zogenoemde anti-kraak, wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd. Langdurige leegstand wordt tegengegaan. Dit geldt voor woningen, kantoren, winkels, gemeentelijk vastgoed en voor bedrijfspanden. Door regionaal grondbeleid, leegstandsverordeningen en doordacht beheer van bedrijfsterreinen zorgen we ervoor dat gebouwen en gebieden een nieuwe bestemming krijgen.
 • De gemeente zet -waar mogelijk- in op renovatie en herbestemming in plaats van sloop. Duurzame renovatie is zowel milieuvriendelijk als vriendelijk voor de portemonnee van de bewoner.
 • De betrokkenheid en inspraak van bewoners bij het vaststellen van gebiedsvisies, bestemmings- en bouwplannen wordt zo georganiseerd, dat mensen vóór de planvorming al betrokken zijn.
 • De gemeente blijft haar verantwoordelijk nemen voor een sluitend vangnet van opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen en voor begeleide woonplekken. Hierbij wordt de buurt nadrukkelijk betrokken; eventuele knelpunten worden direct aangepakt.
 • Wij streven naar de oprichting van een eigen 'gemeentelijk woonbedrijf' of ondersteunen groepen inwoners welke middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of andere vormen van collectiviteit, bv coöperatieven, om betaalbare woningbouw voor iedereen mogelijk te maken.
 • Betaalbaar, middels de doelstelling om de gezamenlijke woonlasten (huur + energie + gemeentelijke belastingen) zo laag mogelijk te houden en deze af te stemmen op de doelgroep. De sterkste schouders dragen immers de zwaarste lasten. Het mag niet zo zijn dat de zwaksten de zwaarste lasten dragen en verhoudingsgewijs het meest betalen voor de energietransitie. Sittard gasloos, Ja! Maar dan wel voor iedereen en voor een ieder betaalbaar!
 • Voor urgente gevallen zorgt de gemeente voor voldoende opvang en beschikbare woonruimte. Hieronder vallen ook de zg 'uitgeprocedeerde asielzoekers', immers geen mens is illegaal!

Voor een duurzame toekomst

In een dichtbevolkt gebied als Sittard-Geleen, moet de groene ruimte zorgvuldig beschermd worden. Deze gebieden leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan een gezond leefklimaat, ook bieden ze de inwoners van Sittard-Geleen mogelijkheden tot recreatie. De groene ruimte dient daarom behouden te blijven. Dit draagt bij aan een prettige en gezonde omgeving voor bewoners.

In onze samenleving is de afgelopen decennia alles gericht geweest op economische groei en het behalen van maximale winst. Dit heeft ons veel welvaart gebracht, maar heeft tegelijkertijd veel verlies opgeleverd. De samenleving draait immers niet alleen om welvaart, maar ook om welzijn van mensen, nu en straks, hier en elders. Duurzaamheid en milieubeleid zorgt ervoor dat we ook over 25 jaar nog kunnen genieten van onze leefomgeving. Dit dient daarom hoog op de politieke agenda te blijven staan, ook in Sittard-Geleen.

Een duurzame samenleving is meer dan je afval scheiden en zonnepanelen op je dak plaatsen. Het gaat ook om schoon drinkwater en gezonde voeding. Het gaat ook om het niet verspillen van energiebronnen en bewust omgaan met het milieu.

Wat wil de SP?

De groene ruimte binnen de gemeente Sittard-Geleen blijft groen! Nieuwe ontwikkelingen op gebied van woningbouw of industrie moeten binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom en op bestaande industrieterreinen plaatsvinden.
Sittard-Geleen kan groener! Niet alleen binnen de stadsparken, maar in de hele stad zorgen bomen en groenvoorziening voor een mooie omgeving en voor een betere luchtkwaliteit.
De SP streeft naar meer biologische productie van voedsel en onder eigen beheer opwekken van groene energie.

Hoe gaan we dat doen?

 • Er zijn steeds meer en langere periodes van extreme neerslag en hitte als 'gevolg' van de klimaatverandering. De gemeente maakt samen met het Waterschap en de Provincie een plan om meer water en groen aan te leggen in buurten en wijken en zo water vast te houden, schaduw te creëren en hitte en wateroverlast te voorkomen.
 • Sittard-Geleen (Born) asbestvrij! Asbest is een levensgevaarlijke stof die in het verleden in veel (bouw)materialen is verwerkt. Vanaf 2024 is het niet toegestaan om asbest op je dak cq buitenlucht te hebben. Asbest dient verwijdert te worden. Om dit mogelijk te maken dient de 'drempel' voor onze inwoner laag te zijn. De gemeente kan helpen middels als collectief te gaan saneren i.p.v. ieder voor zich.
 • Graetheide krijgt een duurzame bestemming; Er vindt geen uitbreiding plaats van de Chemelotcampus op Graetheide.
 • We stellen nu reeds een saneringsfonds in om het bedrijventerrein Chemelot schoon te maken, als deze bedrijven weer zouden vertrekken. De bedrijven gevestigd op het Chemelot-terrein, en met name DSM, reserveren of verzekeren hiervoor de benodigde middelen. Immers de vervuiler betaald en niet de burger!.
 • Samen met de provincie doen we onderzoek naar de luchtkwaliteit rond Chemelot en de A2. Problemen, gezondheidsrisico’s of stank worden aangepakt.
 • De vervuiler betaalt: de kosten voor het opruimen van vervuiling, groot of klein, worden niet doorberekend aan alle inwoners, maar indien mogelijk aan de vervuiler zelf.
 • Initiatieven op het gebied van biologische stadslandbouw worden door de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd.
 • Om het goede voorbeeld te geven worden gemeentelijke gebouwen energieneutraal gemaakt middels energiebesparende en -opwekkende maatregelen.
 • Nieuwbouwwoningen moeten standaard worden voorzien van levensloopbestendige en energieneutrale oplossingen.
 • De gemeente neemt het initiatief om via collectieve inkoop huiseigenaren en kleine ondernemers in de gelegenheid te stellen om voordelig energetische oplossingen zoals bv zonnepanelen aan te schaffen. Hierbij worden waar mogelijk lokale ondernemers en installateurs betrokken.
 • De gemeente ondersteund coöperatieve of andere vormen van ideeën van (groepen) inwoners waarbij het doel is om zoveel mogelijk energie te besparen / gasloos te worden.
 • Op het Groene Net aangesloten woningen en bedrijven moeten blijven profiteren van gunstige tarieven. Immers de restwarmte wordt 'gratis' aangeboden.
 • PMD-afvalzakken worden elke twee weken opgehaald ipv eens in de maand.
 • Ter bestrijding van grof vuil dat gedumpt wordt op straat, richten we een loket op waar inwoners kunnen melden dat grof vuil kan worden opgehaald. Immers niet een ieder is in staat om naar de 'stort' te rijden.

Voor zeggenschap

De lokale overheid is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de inwoners opereert en hierin besluiten neemt. Dit doet zij niet alleen vóór haar inwoners maar vooral mét haar inwoners. De SP kiest voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking en verbinding met de burger, andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven. Besturen vanuit vertrouwen is hierbij ons uitgangspunt. We zijn wars van een terugtrekkende overheid: de ‘terugkerende overheid’ is ons motto!

Wat wil de SP?

De samenleving verandert. Onze inwoners hebben vaak prima ideeën voor hun eigen buurt, straat of omgeving, terwijl de gemeente nog handelt vanuit het motto: “wij hebben een plan, wat vindt u ervan?”. Om echt ruimte te bieden aan burgerinitiatieven, moet het stadsbestuur haar eigen rol hierin kritisch onder de loep willen nemen en echt werk maken van bestuurlijke vernieuwing en publieke verantwoording. Alleen dan leggen we de verbinding van het lokaal bestuur met de inwoners en herstellen we het vertrouwen.

Hoe gaan we dat doen?

 • We praten niet óver inwoners, maar mét inwoners. Samen werken we aan een lokaal bestuur dat dichter bij haar inwoners staat. We laten ons hierbij inspireren door diverse goede voorbeelden.
 • Sittard-Geleen gaat aan de slag met een aanpak, waarbij de burgers meedenken, onderhandelen en meebeslissen hoe een gemeentelijk- of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed.
 • Inwoners weten zelf het beste wat er in hun eigen buurt nodig is om de leefbaarheid te vergroten. Buurten moeten over een eigen buurtfonds kunnen beschikken, waarmee ze (kleinschalige) projecten zelfstandig kunnen oppakken en uitvoeren en stroperige procedures vermeden worden.
 • De zeggenschap en inspraak van inwoners bij belangrijke besluiten wordt vergroot. De gemeente zoekt actief contact met inwoners en hanteert altijd de vastgestelde inspraakprocedures.
 • Baas in eigen buurt: met de SP-actie afgelopen jaar voor het behoud van het Groene Hart hebben de bewoners van de Baandert in Sittard een duidelijke boodschap gegeven: de gemeente moet luisteren naar de buurt. Uit een enquête bleek dat 80 procent van de buurtbewoners de groenvoorziening in de Baandert wil behouden. De SP steunt deze buurtbewoners en eist van de gemeente dat het Groene Hart van de Baandert behouden blijft voor de buurt.

Financiën en bestuur

Als gevolg van de crisis en het beleid in Den Haag had de gemeente Sittard-Geleen de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. Dit heeft ze niet gedaan, er is juist veel geld geïnvesteerd in prestigieuze plannen zoals het nieuwe bestuurscentrum. Het gevolg is dat de gemeentelijke begroting in 2018 onder preventief toezicht van de Provincie staat. Hierdoor dreigen alle inwoners van Sittard-Geleen de rekening te moeten betalen voor het starre, visieloze bestuur van de afgelopen periode. De SP streeft naar een financieel deugdelijk beleid, waarbij de behoeften van de gewone mensen voorop staan. Hierin moeten nieuwe prioriteiten worden gesteld en moet -samen met inwoners- worden bepaald wat echt belangrijk is voor Sittard-Geleen!

Wat wil de SP?

De SP staat voor een stad waarin iedereen meetelt, waarin iedereen die hulp en ondersteuning nodig heeft op de gemeente kan rekenen. Dit betekent dat de SP in Sittard-Geleen niet zal bezuinigen op de zorg voor kwetsbare inwoners of het bestrijden van armoede. De SP wil investeren in mensen, niet in asfalt of baksteen. Ook investeren we niet in zaken die door private partijen moeten worden betaald.

Door gemeentelijke samenwerking kan bespaard worden op de kosten, bijvoorbeeld binnen de BSGW. De SP is hier een voorstander van, mits dit niet ten koste gaat van de lokale democratie. Herindeling met omliggende gemeenten is alleen een serieuze optie als daarvoor genoeg draagvlak onder de inwoners is. Enkel financiële voordelen zijn voor de SP geen reden om een herindelingstraject te starten; hier moeten directe voordelen voor onze inwoners aan ten grondslag liggen.

Een nieuw bestuurscentrum proppen in een gebouw wat hiervoor te klein is, is een heilloze weg. De nieuwe gemeenteraad gaat hier een nieuw, verstandiger besluit over nemen.

Hoe gaan we dat doen?

 • We laten de inwoners van Sittard-Geleen niet opdraaien voor de financiële tekorten, veroorzaakt door een star en visieloos bestuur. In plaats daarvan beperken we de investering in het nieuwe bestuurscentrum, stoppen we de deelname aan LED (“Limburg Economic Development”) en doen we geen nieuwe investeringen in de Sportzone, in grote projecten en bedrijven.
 • Bij grote gemeentelijke opdrachten en investeringen, bijvoorbeeld bouwprojecten, verplichten we de ondernemer/ontwikkelaar die de opdracht krijgt om voor het werk zoveel als mogelijk werkzoekenden uit de gemeente aan te nemen. Ook worden eisen gesteld aan het aannemen van werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt. De gemeente zorgt voor selectie en goede begeleiding. Daarnaast ziet de gemeente er op toe dat eventuele buitenlandse werknemers werken volgens de Nederlandse CAO en dus niet worden uitgebuit.
 • De gemeente Sittard-Geleen dient waar mogelijk haar werkzaamheden uit te laten voeren middels het participatiebedrijf. Bij aanbesteding(en) dient daarom niet alleen het financiële belang, maar ook het effect op het eigen participatiebedrijf meegenomen te worden.
 • De vergoeding aan raadsleden wordt verlaagd tot het wettelijk toegestane minimum van 80% van het huidige bedrag. Ook wordt kritisch gekeken naar de hoogte van de fractievergoedingen.
 • Wethouders dienen terughoudend om te gaan met deelname aan buitenlandse reizen. Verder zijn ze verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde onkosten aan de gemeenteraad openbaar te maken.
 • Het gebed bij aanvang van de raadsvergadering wordt afgeschaft.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website