h

SP maakt zich zorgen over tekort betaalbare woningen

2 november 2015

SP maakt zich zorgen over tekort betaalbare woningen

De raadsfractie van de SP wil snel inzicht in het huidige huurwoningbestand van Sittard-Geleen en hoe groot de behoefte aan betaalbare huurwoningen is.

Wij hebben er herhaaldelijk bij het College op
aangedrongen om meer inzicht te krijgen in de woningmonitor van Sittard-Geleen. “De wethouder heeft ook toegezegd de raad op de hoogte te houden.” De fractie vindt de verwijzing naar de concept Woonmonitor
Westelijke Mijnstreek 2014, die in de begroting voor 2016 staat, niet voldoende en vraagt om inzicht in de actuele stand van zaken.

"In de commissievergadering van maart dit jaar is toegezegd dat na de zomer het plan van aanpak voor de wijken Kluis/Geleen-Zuid voor wat betreft de herstructurering aan de raad zou worden voorgelegd. Ook daarover is nog steeds géén reactie van het college
ontvangen", aldus Ivo Tillie raadslid SP.

Het College van B&W gevraagd om aan te geven
hoeveel inwoners/gezinnen gezien hun inkomen gebruik zouden moeten maken van een betaalbare huurwoning, hoeveel statushouders/asielzoekers
(gezinnen) binnen de gemeente gehuisvest moeten worden en hoeveel huurwoningen er nu zijn per deelgemeente, opgesplitst naar huurprijs.

De SP hoort van veel bezorgde bewoners verhalen over het tekort aan (betaalbare) huurwoningen en het bestaan van wachtlijsen. Daarom vraagt de SP of het College er bij de woningcorporaties op wil aandringen om te stoppen met het slopen dan wel verkopen van (betaalbare) huurwoningen. Verder vindt de SP dat woningbouwcorporaties
terughoudend moeten zijn met nieuwbouwprojecten en meer moeten investeren in renovatie.

 

Reactie toevoegen

U bent hier