h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning in een schone en veilige buurt. Binnen Sittard-Geleen is dit lang niet overal de realiteit. Bouwen en wonen is de afgelopen jaren te veel overgelaten aan de markt. Projectontwikkelaars hebben zo vooral dure en middeldure koop- en huurwoningen kunnen realiseren en veel goedkope en betaalbare huurwoningen zijn verdwenen. Hierdoor is het aantal betaalbare woningen flink gedaald.

Mede door de afbraak van buurtvoorzieningen - zoals de pinautomaat, een basisschool, speelvoorzieningen, een buurthuis en een bibliotheek - daalt de aantrekkelijkheid van onze buurten. Op plekken waar geen ontmoeting meer plaats kan vinden, omdat de voorzieningen er niet meer zijn, zullen jongeren en gezinnen niet geneigd zijn zich te huisvesten. Ouderen, die hun hele leven in deze buurten gewoond hebben, blijven vaak achter en vereenzamen. De vergrijzing wordt zo letterlijk in de hand gewerkt en de vraag op zorg onevenredig verdeeld over de buurten, dorpen en wijken. Gemeenschappelijke voorzieningen moeten weer ruimte geven en kunnen zorgen voor de vergroting van gemeenschapszin in deze buurten, dorpen en wijken.

Wat wil de SP?

De SP wil stoppen met onnodig slopen en met grootschalige herstructureringsprojecten. Er moet juist geïnvesteerd worden in beter onderhoud, renovatie, het levensloopbestendig maken van woningen en in energieneutrale woningen, zodat de woonlasten dalen. We gaan duidelijke, bindende afspraken maken met woningcorporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en het onderhoud van betaalbare woningen en om samen met de bewoners meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt.

Hoe gaan we dat doen?

  • Sittard-Geleen neemt de regie bij de volkshuisvesting en maakt bindende afspraken met woningcorporaties, om het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen beter af te stemmen op de feitelijke woningbehoefte.
  • Woningcorporaties kennen een wettelijke plicht om hun woningen te verduurzamen. In samenwerking met de woningbouwcorporaties en energieleveranciers wordt een plan opgesteld om versneld alle open geisers uit huurwoningen te vervangen door veilige exemplaren.
  • Huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt. Voor bewoners, die door sloop gedwongen worden hun woning te verlaten, moet voor een gelijkwaardig en betaalbaar alternatief worden gezorgd.
  • Rechteloos huren, door inzet van zogenoemde anti-kraak, wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd. Langdurige leegstand wordt tegengegaan. Dit geldt voor woningen, kantoren, winkels, gemeentelijk vastgoed en voor bedrijfspanden. Door regionaal grondbeleid, leegstandsverordeningen en doordacht beheer van bedrijfsterreinen zorgen we ervoor dat gebouwen en gebieden een nieuwe bestemming krijgen.
  • De gemeente zet -waar mogelijk- in op renovatie en herbestemming in plaats van sloop. Duurzame renovatie is zowel milieuvriendelijk als vriendelijk voor de portemonnee van de bewoner.
  • De betrokkenheid en inspraak van bewoners bij het vaststellen van gebiedsvisies, bestemmings- en bouwplannen wordt zo georganiseerd, dat mensen vóór de planvorming al betrokken zijn.
  • De gemeente blijft haar verantwoordelijk nemen voor een sluitend vangnet van opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen en voor begeleide woonplekken. Hierbij wordt de buurt nadrukkelijk betrokken; eventuele knelpunten worden direct aangepakt.
  • Wij streven naar de oprichting van een eigen 'gemeentelijk woonbedrijf' of ondersteunen groepen inwoners welke middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of andere vormen van collectiviteit, bv coöperatieven, om betaalbare woningbouw voor iedereen mogelijk te maken.
  • Betaalbaar, middels de doelstelling om de gezamenlijke woonlasten (huur + energie + gemeentelijke belastingen) zo laag mogelijk te houden en deze af te stemmen op de doelgroep. De sterkste schouders dragen immers de zwaarste lasten. Het mag niet zo zijn dat de zwaksten de zwaarste lasten dragen en verhoudingsgewijs het meest betalen voor de energietransitie. Sittard gasloos, Ja! Maar dan wel voor iedereen en voor een ieder betaalbaar!
  • Voor urgente gevallen zorgt de gemeente voor voldoende opvang en beschikbare woonruimte. Hieronder vallen ook de zg 'uitgeprocedeerde asielzoekers', immers geen mens is illegaal!

U bent hier